5 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yeni emlak yasası 2018 çıktı.

Yeni düzenleme ile emlak ofilerine de bazı şartlar getirildi. Bu şartlar arasında ofislerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması gibi noktalar yer alıyor. Ofis içinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması şartı da aranacak.

Yasa 2018 ile birlikte emlak danışmanlığı mesleği sadece emlakçılık yetki belgesi olanlar tarafından yapılacak. Yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek.

Emlakçılık yetki belgesi nasıl alınır?

Emlakçılık yetki belgesi alabilmek için işletmenin bulunduğu yerlerdeki il müdürlüğü tarafından bilgi sistemine aranan şartların karşılandığına dair belgelerle ile birlikte Bilgi Sistemine başvurulması gerekecek.

İşletmenin 12 nci maddede belirtilen şartları (aşağıda belirtilmiştir) taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilecek ve şartlar taşınıyorsa başvuru tarihinden itibaren on gün içinde emlakçılık yetki belgesi verilecek.

Emlakçılık yetki belgesinin süresi 5 yılla sınırlı olacak. Bakanlık, emlakçılık yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkili olacak.

Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek.

Emlakçılık yetki belgesi için aranan şartlar!

•  12 nci maddede belirtilen şartların taşınması, (aşağıda belirtilmiştir)

•    Meslek odasına kayıtlı olması

•    Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması

•    Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1) 18  yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato ilan etmemiş olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması

• Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmekte.

12. Madde ile belirtilen emlak danışmanlığı işletmelerinde aranacak şartlar ise şu şekilde;

a) İşletmenin  net alanının en az 30  metrekare olması.

b) İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması. c) Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması.