Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapmak zorundadırlar.

Ödenecek olan vergi için istisna sınırı belirlendikten sonra ödenecek olan tutar hesaplanıyor. Bu sınırın üstünde gelir elde eden kimseler vergi ödemesinde bulunuyor.

Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir.

1) Kamu idare ve müesseseleri,

2) İktisadî kamu müesseseleri,

3) Sair kurumlar,

4) Ticaret şirketleri,

5) İş ortaklıkları,

6) Dernekler,

7) Vakıflar,

8) Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,

9) Kooperatifler,

10) Yatırım fonu yönetenler,

11) Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,

12) Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.

Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden % 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar.

Örneğin;

3 aylık veya 1 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır. Kiracı, basit usulde vergilemeye tabi bir mükellef ise; vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunmadığından, kira ödemesi üzerinden vergi kesintisi yapmıyor.

Kiraya verilen gayrimenkulün hem konut hem de işyeri olarak kullanılması halinde ise; kiralanan yerin tamamı veya bir kısmı işyeri olarak kullanıldığı sürece, kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabi olacak.