İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları
İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci Maddesi gereği yapılan Norm Kadro Standartları Cetvelindeki değişiklikler doğrultusunda ve 6360 sayılı Kanununun 6 ncı Maddesiyle değiştirilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 5 inci Maddesi gereği, Büyükşehir Belediye sınırlarının il mülki sınırı olarak değiştirilmesi sonucu görev alanının genişlemesi ve norm kadroda meydana gelen artışlar sonucu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 inci Maddesi uyarınca ve 30.04.2014 tarih ve 05.394 Sayılı Meclis Kararı ile, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

  • a) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde meydana gelebilecek yangın vakalarının en aza indirilmesi ile ilgili yangın önlemlerinin alınmasını sağlamak.
  • b) Konut veya işyerlerinde herhangi bir nedenle ortaya çıkan yangınların can ve mal kaybına yol açmadan söndürülmesini sağlayacak yangın söndürme tesisatlarının yapılmasını sağlamak.
  • c) Konutlarda veya işyerlerinin çalışma ruhsatı veya izinlendirilmelerinde istenen yangın tedbirlerinin alınması veya itfaiye uygunluk raporu verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin alınmadığı konut veya işyerlerini yasal işlem uygulamak üzere ilgili kurum/kuruluşa bildirmek. 
  • ç) Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin projelendirilmesi, yapımı, işletimi, kullanımı veya faaliyeti süreçlerinde yangın önleme ve söndürme tedbirleri ile ilgili inceleme, denetleme ve görüş bildirilmesi kapsamındaki her türlü iş ve işlemi yerine getirmek.
  • d) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerinin belirlenmesinde ve mevcut depoların denetlenmesinde teknik destek sağlamak.
  • e) Müdürlüğün görev alanı dahilinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil eden hususlarla ilgili olarak idari ve hukuki süreçlere esas teşkil edecek her türlü bilgi, belge ve dokümanı hazırlamak.
  • f) Yangın önleme ve söndürme tedbirleri kapsamında her türlü ölçme, araştırma, inceleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde danışmanlık hizmeti satın almak.

İtfaiye Uygunluk Takip Sistemi

İtfaiye Uygunluk Raporu ile ilgili iş ve işlemlerin, başvuru sahibinin, Merkez Hizmet Binasına veya diğer Bölge Birimlerine gelmeden bağlı olduğu ilçe belediyede yapabilmesi amacıyla kurulan sistem, İtfaiye Raporu/Yangın tedbirleri görüşlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, paylaşılması ve depolanmasını sağlamaktadır.